Information

För medlemmar

Badrumsrenoveringar

Föreningens standardkrav vid badrumsrenoveringar

 1. Asbest

Vid provtagningar i 22 badrum under januari 2011 konstaterades asbest i 21 st av proverna med originalkakel från 1966. Även om kaklet är nyare vet vi inte om det finns asbest i kvarsittande fix/fogmassa, varför samtliga badrum vid renovering måste saneringsrivas av certifierad entreprenör. Innan saneringsarbetet får starta skall kopia av certifieringsintyg lämnas till styrelsen/föreningskontoret. Alternativet är att resp. lägenhetsinnehavare genom provtagningar och analyser (som också måste utföras av certifierad entreprenör) kan påvisa att asbest inte förekommer i det aktuella badrummet.

 1. Vattenavstängningar

Vattenavstängningar får endast utföras av föreningens VVS-entreprenör WIAB. Endast stammen i den aktuella lägenhetens hushörn får stängas av. Föreningsexpeditionen (08-716 99 20) förmedlar kontakten med WIAB (en veckas framförhållning krävs ).

Avstängningen skall aviseras i hissarna minst två dagar i förväg. Blankett för aviseringen finns på föreningsexpeditionen.

 1. Byggarbeten: Godkänd våtrumsentreprenör

Badrumsrenovering med nya tät- och ytskikt får endast utföras av personal och våtrumsentreprenör som är auktoriserade av GVK (Golvbranschens Våtrumskontroll) och/eller auktoriserade enligt BBV (Byggkeramikrådets Branschregler för Våtrum).

Innan arbetena får starta skall kopia av auktorisationsintyg från tilltänkt entreprenör lämnas till styrelsen/föreningskontoret.

Efter slutfört arbete skall kopior av kvalitetsdokument och intyg om att arbetena utförts enligt gällande våtrumsbestämmelser lämnas till styrelsen/föreningskontoret. Om så inte sker betraktar föreningen arbetet som inte slutgodkänt.

 1. Montering av duschväggar:

Vid montering av duschväggar skall säkerställas att det lämnas flera och tillräckligt stora öppningar under väggarna, så att vatten vid eventuellt läckage utanför duschplatsen kan passera och rinna ut via golvbrunnen.

 1. Avisering av bilningsarbeten

Bilningsarbeten som är nödvändiga vid rivning av ytskikt och byte av golvbrunn är mycket störande för de kringboende . Sådana arbeten skall därför, med tidsangivelse, aviseras i hissarna minst två dagar i förväg. Blankett för aviseringen finns på föreningsexpeditionen.

 1. Rörarbeten

Rörinstallationer skall utföras av auktoriserat VVS-företag enligt gällande version av f.n. branschregler ”Säker vatteninstallation 2016:1” upprättade av Säker Vatten AB.

Innan arbetena får starta skall kopia av auktorisationsintyg från tilltänkt entreprenör lämnas till styrelsen/föreningskontoret.

Efter slutfört arbete skall kopior av intyg om att arbetena utförts enligt dessa regler lämnas till styrelsen/föreningskontoret.

 1. Byte av värmeelement

Om byte av värmeelement skall ske måste normalt aktuell stam (som omfattar kök och badrum i respektive hushörn) tillfälligt tappas ner. Även här gäller att föreningsexpeditionen (08-716 99 20) förmedlar kontakten med WIAB med en veckas framförhållning.

Det är inte tillåtet att installera vattenburen golvvärme i badrummen.

 1. Anslutningar till fastighetens relinade avloppsrör

Vid anslutning av nya golvbrunnar och avlopp till de relinade avloppsrören skall Prolines anvisningar ”Drift & skötselinstruktioner efter relining med Prolinemetoden” följas. Kopia av dessa kan erhållas på föreningsexpeditionen. Efter slutfört arbete skall kopior av intyg om att arbetena utförts enligt dessa instruktioner lämnas till styrelsen/föreningskontoret.

 1. El-arbeten

El-arbeten får endast utföras av behörig installatör.

 1. Ventilationsdon

Om befintliga ventilationsdon tas bort i samband med renoveringsarbetena måste kanalen täckas. Detta är nödvändigt för att ventilationen i resten av huset skall fungera men också för att förhindra nedsmutsning av kanalen med byggdamm.

Ventilationsdon som sedan monteras skall vara av typ kontrollventil som injusteras till föreskrivet flöde (15 l/s i badrum, 10 l/s i WC).

 1. Duschkabin

Som alternativ till helrenovering enligt ovan godtas installation av duschkabin med duschkar och friliggande avloppsrör till befintlig golvbrunn. Förutsättningen är att installationen och användandet inte innebär att vatten rinner på väggar och golv som saknar godkänt tätskikt.