Information

För medlemmar

Balkonger

Balkonggolven
Det är viktigt att balkonggolvens ytor så väl gamla som nya hålls väl ventilerade. Det är således inte tillåtet att:
1. Måla över golven med annan färg
2. Lägga ut konstgräsmatta eller annat som kan samla fukt.

Den som önskar en annan yta än den målade kan däremot lägga ut någon form av väl ventilerad trall, som finns i olika utföranden på byggvarumarknaderna.

Väggar och tak
Inte heller balkongernas väggar och tak får målas om med annan färg. Förutom tekniska skäl enligt ovan gäller att avvikande kulör inte kan godkännas vare sig av styrelsen eller av byggnadsnämnden.

Däremot är varje bostadsrättshavare fri att måla om balkongräckets insida.

Inglasning
På 2006 års ordinarie stämman beslutades att styrelsen tillsammans med föreningens arkitekt och byggkonsult skulle utarbeta föreskrifter för hur balkonginglasningar skall vara utförda (innefattande fabrikat, modell, montering etc) och söka ett generellt bygglov för detta utförande.

Ett antal synpunkter skulle beaktas, bland annat:

· Enhetligt och diskret utseende på alla balkonger
· Samstämmighet med de inglasningar som kommer att göras på de nya Terrassen-lägenheterna
· Speciella lösningar för plan 4 respektive plan 11
· Infästningar som inte äventyrar beständigheten hos vitala delar av husets konstruktion
· Risken för brand- och rökgasspridning mellan balkongerna.

En inglasning är en fasadändring och därför måste bygglov sökas, i varje särskilt fall. Således ankommer det på den enskilda medlemmen att införskaffa bygglov innan ett inglasningsarbete påbörjas.

Det kan påpekas att om detta inte följs kan det betraktas som svartbygge varvid den ansvariga kan drabbas av såväl bygglovsavgift som straffavgift.

En inglasningen skall anmälas och godkännas av föreningen innan arbetet påbörjas. För att godkännas skall utförandet såväl utseendemässigt som byggnadstekniskt överensstämma med de befintliga inglasningarna.

Parabolantenner och blomlådor
Parabolantenn får monteras på balkong endast om det kan ske innanför räcket. En parabol är ett ordentligt vindfång och måste därför fästas så att den inte blåser ner och orsakar skada. Samma regel gäller för blomlådor.

Markiser
En grå eller gråvitrandig markis som i uppfällt läge befinner sig innanför husliv, dvs på balkongens inre halva, och som inte monteras med bultar eller dylikt i betongstommen, får monteras fritt. Det finns t ex modeller som spänns fast mellan golv och tak. Om emellertid en sådan markis kräver bultinfästning får den monteras endast om styrelsens konsulter kan godkänna monteringsförfarandet från fall till fall.

För att montera markis i husliv (t ex över köksfönster) krävs emellertid både styrelsens godkännande och bygglov från kommunen.

Grillning
Grillning är inte tillåtet på balkongerna. Undantaget är de stora Terrassenlägenheternas balkonger där grillning med gasolgrill är tillåtet efter ett stämmobeslut.