Information

För medlemmar

Passersystem

Passersystemet
Tillträdet till Bergåsens allmänna utrymmen regleras med ett elektroniskt passersystem av fabrikat RCO, kombinerat med vanliga ASSA-nycklar.

Passersystemet styr tillträdet dels till fastighetens samtliga entréer (gatu- och gårdsdörrar inklusive hissen på gården samt garageportarna), dels till dörrarna från trapphus till garage samt till grovsoprummen och tvättstugorna.

Dessa dörrar betjänas endast via RCO-systemet, inte med vanlig nyckel.

Till övriga allmänna utrymmen som källarförråd etc används en vanlig ASSA-nyckel. Dessa nycklar är spärrade och kan bara beställas genom föreningskontoret.

RCO-systemet består av en läsare vid varje dörr/port som betjänas med en plast bricka + en personlig kod. Garageportarna har dubbla läsare så att om en port skulle haverera, såväl in- som utfart tillfälligt kan ske genom den andra porten.

Samtliga entréer utom garageportarna har dessutom en fyrsiffrig dagkod (måndag till fredag 07:00-19:00) som fungerar utan bricka.

Läsarna vid gatuentréerna samt vid hissen på gården är även utrustade med porttelefon.

RCO-systemet fungerar även vid kortare strömavbrott (upp till några timmar) tack vare batteriuppbackning. Vid längre strömavbrott kan dörrarna öppnas med en så kallad fastighetsskötarnyckel som finns hos vår larmcentral, på expeditionen och hos några styrelsemedlemmar.

Om en RCO-bricka skulle förkomma är det viktigt att omedelbart anmäla detta till vår expedition så att brickan kan avaktiveras och en ny bricka kvitteras ut gratis.

Det är naturligtvis viktigt att inte förvara koden tillsammans med brickan.

Hur läsarna används
För att öppna entrèdörrar under icke dagtid samt lördag och söndag måste RCO-brickan + den för brickan specifika koden användas. Till garageportarna fungerar endast bricka + kod alla dagar 00-24.

Gatuentréer samt hissen på gården
Vid entrèdörrarna mot gatan samt hissen på gården, där läsarna även innehåller porttelefon, håller man brickan en liten bit framför den lilla fyrkanten till höger om knappsatsen. En liten grön lampa börjar blinka. Ta bort brickan och slå den fyrsiffriga koden som hör till brickan. Den gröna lampan övergår till fast sken och ett klick i låset anger att dörren är upplåst.

Porttelefonen kan användas för att släppa in gäster. De hittar Ditt namn när de trycker på sök / markera den de ska besöka / tryck på Ring.

Det går även att använda sig av de gamla kortnumren även om de inte syns. Tryck på Ring / tryck #följt av lägenhetsnumret med 0:or före så att det blir fyra siffror.

Porttelefonen ringer sedan ett föranmält nummer (som nyinflyttade måste meddela föreningskontoret). För att släppa in tryck 5.