Information

För medlemmar

Renovering av våtutrymmen och kök

Installation av dusch
När Bergåsens hus byggdes på 60-talet var badkar fortfarande standard i de flesta lägenheter. Badrummens golv och väggar är därför inte fuktisolerade på det sätt som krävs för att klara den belastning det innebär att duscha så att vatten rinner på golvet.

På en extra föreningsstämma 2010-11-17 beslutades om renovering av avloppsstammarna enligt följande:

Infodring, s.k. relining, av samtliga ”gamla” lägenheters köks- och badrumsavlopp inklusive vertikala stammar till en beräknad kostnad för föreningen av 5 miljoner kronor. Detta alternativ innebär att krav kommer att ställas på varje bostadsrättshavare att på egen bekostnad vidta åtgärder i sitt badrum så att inga fuktskador uppstår på grund av rinnande vatten på golv och väggar.

Styrelsen har därtill 2011-10-25 beslutat:
Anmälan av badrumsrenovering
Bostadsrättshavare som har för avsikt att renovera sitt badrum eller installera duschkabin skall, innan arbetena påbörjas, anmäla detta till förvaltningen.

I samband med anmälan skall förvaltningen, via skriftlig kvittens, försäkra sig om att bostadsrättshavaren tagit del av Föreningens standardkrav vid badrumsrenoveringar (se nedan).

Om standardkraven inte följs gäller bostadsrättslagen, vilket i värsta fall kan innebära att bostadsrätten förverkas.